Geen instemming OR? Kantonrechter kan een vervangende instemming verlenen.

Het komt regelmatig voor dat de ondernemer de instemming van de ondernemingsraad (OR) niet krijgt om zijn voorgenomen besluit in te kunnen voeren.

De ondernemer kan dan de kantonrechter om vervangende toestemming vragen. Dit volgt uit artikel 27, lid 4 van de WOR:  heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de OR verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft alleen toestemming, indien:

1.  de beslissing van de OR om geen instemming te geven onredelijk is (1),

2.  of  het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen (2)”.

Beslissing OR niet in te stemmen is onredelijk (1)

In dit geval zal de rechter de argumenten van de ondernemer en OR tegen elkaar moeten afwegen. Van zodanige onredelijkheid is volgens jurisprudentie sprake, als de argumenten van de ondernemer voor het voorgenomen besluit zwaarder wegen dan die van de OR voor het onthouden van zijn instemming (HR 24-01-2014 ECLI:NL:HR:2014:159). Het gaat hier dus om een afweging van belangen zoals die bekend is uit het wijzigingsbeding (art. 7.613 BW en art. 19 Pensioenwet).

Besluit Ondernemer is bedrijfseconomisch ingegeven (2)

In deze situatie ligt de bewijslast bij de ondernemer; deze moet aantonen dat er sprake is van zwaarwegende redenen om het besluit uit te voeren zonder de beslissing van de OR af te wachten.

Wat kan de ondernemer doen als de rechter geen vervangende toestemming geeft?

Ondernemer kan afzien van het pensioenbesluit, een nieuw voorgenomen besluit nemen en het nieuwe voorgenomen besluit ter instemming voorleggen aan de OR of een hoger beroep instellen.

Wat gebeurt er nadat rechter wel een vervangende toestemming geeft?

Ondernemer kan het besluit invoeren, mits de beslissing uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.