Wetsvoorstel tot wijziging WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en Pensioenwet

Als het aan staatssecretaris Klijnsma ligt, krijgt OR meer invloed op de arbeidsvoorwaarde pensioen. De regering beoogt de nieuwe wet in de tweede helft van 2016 in werking te doen treden.

Beperkingen instemmingsrecht OR op pensioen in de huidige situatie

Op dit moment is de OR niet instemmingsbevoegd als een pensioenregeling die door een ondernemingspensioenfonds wordt uitgevoerd, wordt gewijzigd. Het instemmingsrecht van de OR beperkt zich immers tot vaststelling of intrekking van een pensioenregeling die wordt ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds.

De OR heeft nu evenmin instemmingsrecht op de uitvoering van de pensioenregeling. Immers de werkgever is verantwoordelijk voor het onderbrengen van de pensioenregeling bij een pensioenuitvoerder via een uitvoeringsovereenkomst (voorheen financieringsovereenkomst). Met andere woorden de OR heeft geen zeggenschap over de keuze van de uitvoerder, behalve als het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft of een PPI (Premie Pensioen Instelling).

Voorgestelde wijzigingen in de WOR en Pensioenwet

Indien het wetsvoorstel tot wijziging van de WOR en de Pensioenwet wordt aangenomen, krijgt de OR ook instemmingsrecht bij wijziging van de pensioenregeling die door een ondernemingspensioenfonds wordt ondergebracht. De OR krijgt straks dus instemmingsrecht bij het voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder (ondernemingspensioenfonds, niet-verplicht bedrijfstakpensioenfonds, toekomstig algemeen pensioenfonds, verzekeraar, een premiepensioeninstelling of een buitenlandse uitvoerder.

Indien het wetsvoorstel tot wijziging van de WOR en de Pensioenwet wordt aangenomen, krijgt de OR instemmingsrecht over onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst die direct van invloed zijn op de pensioenovereenkomst, waaronder in ieder geval de vaststelling van pensioenpremie en voorwaarden voor toeslagverlening.

Daarnaast wordt de ondernemer verplicht de OR te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst.