Bij niet-instemming OR is vervangende toestemming in kort-gedingprocedure niet mogelijk

Vervangende toestemming bij niet-instemming ondernemingsraad Krijgt de bestuurder/ondernemer voor een voorgenomen besluit tot wijziging van een pensioenregeling geen instemming van de ondernemingsraad (OR), dan kan hij de kantonrechter om vervangende toestemming vragen. Kort geding resp. voorlopige voorziening heeft een voorlopig karakter. De ondernemer kan in spoedeisende gevallen vooruitlopend op de […]

Fiscale pensioenrichtleeftijd is 67-jarige leeftijd, op de dag van de verjaardag.

Art. 18a, zesde lid,  Wet op de loonbelasting 1964 gaat er van uit dat het ouderdomspensioen ingaat bij het bereiken van 67-jarige leeftijd, op de dag van de verjaardag. Een lagere pensioenrichtleeftijd is weliswaar toegestaan, maar de opbouwpercentages moeten dan wel worden verlaagd. De Belastingdienst heeft dit gepubliceerd in Vraag & Antwoord (14-008 d.d. 230115). […]

Valt werknemersbijdrage aan de pensioenregeling onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)?

In art 24 van de Pensioenwet is bepaald dat de werkgever de verschuldigde pensioenpremie (zowel de werkgevers- als de werknemerspremie) aan de pensioenuitvoerder moet betalen. De werknemer betaalt zijn eigen bijdrage via inhouding op het loon door de werkgever. Art 7:63, derde lid, BW staat de inhouding van de werknemersbijdrage […]

Page 1 Page 2